Kindlustustingimused

Tingimuste viimased versioonid

Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse seadus

Kindlustustingimused ja kindlustusmaksemäära ulatus

Liikluskindlustuse lepingu tingimused tulevad liikluskindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest. Kindlustusmakse määramisel võtab kindlustusandja arvesse kindlustusvõtja/vastutava kasutaja ja sõidukiga seotud riskiasjaolusid, varasemat kahjude statistikat ja muid kindlustusriski mõjutavaid asjaolusid.

Kindlustuslepingule kohaldatav õigus

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Liikluskindlustuse kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele kohaldatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi õigust. Kahju hüvitatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

Kindlustuslepingu kehtivusaeg ja selle lõpetamise tingimused

Liikluskindlustuse leping on tähtajatu leping. Kindlustuslepingu alusel väljastatud poliis kehtib sellel märgitud perioodil. Liikluskindlustuse lepingu lõpetamine toimub liikluskindlustuse seaduse §-s 21 nimetatud alustel ja korras. Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. 

Kaebuste lahendamine

Liikluskindlustuse lepingust tulenevaid vaidlusi on võimalik lahendada kindlustuse vaidluskomisjonis. Kaebuse saab esitada läbi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fondi

Kindlustusteenuse teabedokumendid

Tingimuste eelmised versioonid