ADB Gjensidige isikuandmete töötlemise põhimõtted

Jõustus 15. detsembril 2023.

ÜLDSÄTTED

Nende isikuandmete töötlemise põhimõtete (edaspidi „põhimõtted“) eesmärk on pakkuda teavet klientide ja muude andmesubjektide isikuandmete töötlemise ning õiguste teostamise korra kohta ADB-s Gjensidige, reg-nr: 110057869, aadress: Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Leedu, e-post: [email protected], ja ADB Gjensidige Eesti filiaalis, reg-nr: 11193232, aadress: Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti, e-post: [email protected] (edaspidi „Gjensidige“,“ettevõte“ või „meie“).

Ettevõte töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, edaspidi „GDPR“) ja muude kohalduvate Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt. Ettevõte järgib head kindlustustava ja pöörab erilist tähelepanu enda töödeldavate isikuandmete kaitsele.

Juhul kui õigusnõuded või ettevõtte teenused ja tegevus muutuvad, võidakse põhimõtteid uuendada. Põhimõtete viimane versioon asub veebisaidil www.gjensidige.ee. Lisateavet klientide isikuandmete töötlemise kohta võidakse esitada kindlustuslepingutes, poliisides, kindlustustingimustes ja muudes ettevõtte teenustega seotud dokumentides, samuti veebisaidil www.gjensidige.ee.

Ettevõtte andmekaitsespetsialistiga saate võtta ühendust e-posti teel aadressil [email protected] või posti teel ettevõtte ametlikul aadressil: Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti või Žalgirio g. 90, Vilnius, Leedu Vabariik.

 • Vastutav andmetöötleja on kindlustuse aktsiaselts ADB Gjensidige, mille peakontor asub Leedus ning filiaalid Lätis ja Eestis.

  Klient, andmesubjekt või teie (andmesubjektina) on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Gjensidige töötleb (olemasolev või võimalik klient, kindlustatu, soodustatud isik, kahju kannatanud kolmas isik, kahjude eest vastutav isik või muu kindlustuslepinguga seotud isik, nende esindajad või muud seotud isikud, ettevõtte veebisaiti külastavad või muul viisil teenustest huvitatud isikud).

  Isikuandmed on tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (andmesubjektiga) otseselt või kaudselt seotud mis tahes teave.

  Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega tehtavad mis tahes tegevused (nt kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, muutmine või kohandamine, päringute tegemine, ligipääsu lubamine, kasutamine, avalikustamine, edastamine, kustutamine või hävitamine jne).

  Sanktsioonid – Euroopa Liidu õiguse, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli ameti (OFAC), samuti Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi ja Eesti Vabariigi seaduste ja määrustega kehtestatud piirangud ja kohustused.

  EL – Euroopa Liit.

  EMP – Euroopa Majanduspiirkond, mi koosneb Euroopa Liidu riikidest, Islandist, Norrast ja Liechtensteinist.

 • Isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte tegevuse jaoks. Ettevõte töötleb andmesubjekti isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt, üksnes konkreetsel, selgel ja õiguspärasel eesmärgil ega töötle isikuandmeid viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Töödeldavate andmete hulk on piisav, asjakohane ja piiratud eesmärkidega seotud vajadustega. Isikuandmeid ei hoita kauem, kui on vaja isikuandmete töötlemise eesmärkideks.

  Ettevõte töötleb isikuandmeid, kui ta:

  • • esitab kindlustuspakkumusi ja sõlmib kindlustuslepinguid;
  • • käsitleb kahjunõudeid;
  • • nõuab sisse makseid (regress, tagasinõuded) ja haldab maksevõlgnevusi;
  • • salvestab telefonikõnesid;
  • • kohaldab sanktsioone;
  • • suhtleb andmesubjektidega;
  • • haldab iseteenindusportaali;
  • • tagab veebisaidi toimimise ja kasutab küpsiseid;
  • • viib läbi otseturundustegevusi;
  • • haldab poolelijäänud veebioste;
  • • mõõdab kliendirahulolu.

  Töötleme isikuandmeid, mille te meile otse esitate. Võime saada isikuandmeid muudest allikatest, näiteks teistelt finantsasutustelt, kindlustusvahendajatelt, meie partneritelt ja teenusepakkujatelt, riigiasutustelt, registritelt ja muudest seaduslikest allikatest määratud eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.

  Isikuandmete töötlemisel võime neid edastada kolmandatele isikutele, kuid üksnes põhjendatud juhtudel, ainult saajatele, kellel on isikuandmete saamiseks seaduslik õigus, ja ainult määratud eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. Kui ettevõtte nimel tegutseb volitatud töötleja, võtab ettevõte tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et volitatud töötleja on võtnud kasutusele sobivad korralduslikud ja tehnilised turvameetmed ja hoiab isikuandmete konfidentsiaalsust. Isikuandmeid võidakse avaldada ka kliendi taotlusel või muul õiguslikul alusel või seoses kliendi lepinguliste kohustustega teiste isikute ees, nagu pangad, liisingufirmad või muud finantsasutused.

  Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise iga eesmärgi kohta on toodud allpool eraldi jaotistes.

 • Ettevõte pakub kahjukindlustust. Ettevõte töötleb kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute, soodustatud isikute ja muude kindlustuslepinguga seotud isikute isikuandmeid, et hinnata kindlustusriski, määrata kindlustusmakse ja esitada kindlustuspakkumus ning sõlmida kindlustusleping.

  Töödeldavate isikuandmete liigid on järgmised: üldised isikuga seotud ja tuvastamist võimaldavad andmed (nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress), finantsandmed (nt pangakonto), kindlustusobjekti, kindlustatud tegevusala ja kindlustusriski andmed (andmed sõltuvad kindlustusliigist), kindlustusajalugu ning kindlustusvajaduse ja kindlustusriski hindamiseks, kindlustusmakse määramiseks, kindlustuspakkumuse tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalik muu teave.

  Kindlustusriski hindamise, kindlustuspakkumuse esitamise ja kindlustuslepingu sõlmimise eesmärgil võib ettevõte nõuda ja töödelda kõiki selleks eesmärgiks vajalikke isikuandmeid. Kui kindlustushuvi on seotud füüsilise isiku elu ja tervisega, võib ettevõtte nõuda ja töödelda ka kindlustatud isiku tervise või puudega seotud isikuandmeid (isikuandmete eriliigid). Teatud juhtudel, eriti suurte kindlustussummade korral, võime kindlustusriski hindamiseks kontrollida kindlustusvõtja finantsseisundi ja/või krediidiajalooga seotud andmeid.

  Selleks, et nõuetekohaselt täita oma kohustust anda seadusega nõutavat teavet sõlmitud kindlustuslepingu kohta, tagada, et sõlmitud lepingu dokumendid jõuavad kindlustusvõtjani, ja tagada tõendid nende kohustuste täitmise kohta, võib ettevõte salvestada teavet e-posti teadete vaatamise kohta, kasutades näiteks nn jälgimispiksleid.

  Isikuandmete töötlemisel kindlustuspakkumuse esitamise ja kindlustuslepingu sõlmimise eesmärgil juhindub ettevõtte järgmistest õiguslikest alustest:

  • • isikuandmete, sealhulgas isikuandmete eriliikide (terviseandmete) töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, mille osaliseks on andmesubjekt või, mille alusel andmesubjektil on õigused ja/või kohustused;
  • • isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • • isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, nt kindlustatud isiku või kindlustamisele kuuluva soodustatud isiku (kes ei ole lepingu osapool (kindlustusvõtja)) õigustatud huvi, või ettevõtte õigustatud huvi korral vältida pettusi.

  NB! Ettevõte nõuab ja töötleb üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud ülalkirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Kui te keeldute esitamast või ei esita meile täielikke ja õigeid isikuandmeid, ei saa me teile teenuseid osutada või on teenuste osutamine häiritud.

  Kindlustuslepingu uuendamine

  Ettevõte järgib kindlustusturu head tava ja teavitab oma kliente nende kindlustuslepingute lähenevast lõppemisest. See teatis saadetakse, et vähendada ettevõtte klientide koormust jälgida kehtivate lepingute tingimusi ja aidata klientidel vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi, kui kindlustuskaitset õigel ajal ei uuendata. Kindlustuslepingu uuendamise eesmärgil töödeldakse üksnes ettevõtte olemasolevate klientide isikuandmeid.

  Aeguvast kindlustuslepingust teavitamisel võib ettevõte saata ka kindlustuslepingu uuendamise pakkumuse, kuid see ei kohusta klienti lepingut ettevõttelt saadud kindlustuspakkumuse tingimustel uuendama.

  Meeldetuletuste saatmisega teavitab ettevõte klienti praeguse lepingu lõppemisest ja uue lepinguperioodi kindlustuspakkumusest. Ettevõte ei saada pakkumust ühegi muu ettevõtte toote kohta ega muid otseturunduseks loetavaid teatisi.

  Ettevõte saadab meeldetuletuse kindlustuslepingu läheneva lõppemise kohta ja pakkumuse kindlustuslepingu uuendamiseks õigustatud huvi põhjal – kliendile katkematu kindlustuskaitse tagamiseks.

  Teil on õigus keelata selliste teatiste saatmine. Kui te keelate sellise teabe saatmise, ei saa te meeldetuletusi oma kindlustuslepingute lõppemise kohta. Meeldetuletuste keelamiseks saatke meile e-kiri aadressil [email protected], helistage numbril (+372) 611 6112 või külastage ettevõtte mis tahes klienditeenindust.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Ettevõte saab isikuandmeid:

  • • otse andmesubjektilt, kui ta pöördub ettevõtte poole kindlustuslepingu sõlmimiseks;
  • • kindlustusvahendajatelt ja kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajatelt, kui kindlustusleping sõlmitakse vahendaja kaudu; vahendaja edastab isikuandmed ettevõttele kindlustuslepingu sõlmimiseks;
  • • ametiasutustelt või välistelt registritelt (nt Eesti Liikluskindlustuse Fond, riiklik liiklusregister jne);
  • • muudest allikatest ulatuses, mis on vajalik kindlustusriski hindamiseks, kindlustusmakse määramiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks.

  Ettevõte võib saada teie andmeid teiselt isikult, kui see isik (kindlustusvõtjana) sõlmib kindlustuslepingu teie huvides (kindlustatud isiku või soodustatud isikuna). Sellistel juhtudel eeldab ettevõte, et klient sõlmib lepingu kindlustatud isikute teadmisel ja nõusolekul.

  Isikuandmeid võidakse edastada:

  • • kindlustusvahendajale (kindlustusmaakler, agent või kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendaja), kes tegutsesid vahendajana kindlustuslepingu sõlmimisel;
  • • pangale, liisinguettevõttele või muule finantsasutusele, kui see on märgitud kindlustuslepingus soodustatud isikuks;
  • • Eesti Liikluskindlustuse Fondile – Eesti liikluskindlustuse seadus kohustab ettevõtet esitama fondile sõlmitud liikluskindlustuse lepingute andmed;
  • • muule riigiasutusele, üksusele või kolmandale isikule, kui ettevõttel on selleks juriidiline kohustus või kui see on vajalik kindlustuslepingu täitmiseks.

  Kindlustuslepingute ja kindlustusriski hindamise eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid ei edastata väljaspoole ELi või EMPd.

  Profileerimine ja automaatsed otsused

  Profileerimine ja automaatsed otsused on vajalikud ja neid kasutatakse kindlustuslepingu sõlmimiseks iseteenindusportaalis või veebisaidil www.gjensidige.ee. Teile esitatud kindlustuspakkumuse aluseks on automaatne hindamine ja otsus. Profileerimist ja automaatseid otsuseid kasutatakse ka aeguvast kindlustuslepingust teatamiseks ja kindlustuslepingu uuendamise pakkumuse tegemiseks. Automaatne otsustamine aitab tagada kindlustuspakkumuse kiire esitamise, see on mõistlik, tõhus ja õiglane meie parimate võimete kohaselt.

  Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldakse ülalkirjeldatud viisil, võite meiega ühendust võtta telefonil (+372) 611 6112 või e-kirjaga aadressil [email protected] või ükskõik millises ettevõtte teenindusbüroos ja paluda kindlustuspakkumust või saadud pakkumuse ülevaatamist.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Ettevõte hoiab klientidele esitatud kindlustuspakkumustega seotud isikuandmeid 24 kuud alates pakkumuse esitamise päevast ja sõlmitud kindlustuslepingutega seotud isikuandmeid lepingu kestuse jooksul ja seni, kuni neist lepingutest võivad tekkida mõistlikud õigusnõuded. Sõltuvalt kindlustuslepingu liigist võib see olla 10–30 aastat.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõtte kindlustustegevust ja kindlustuslepingute täitmist ei ole võimalik lahutada kahjukäsitlusest ja kahjunõuete maksmisest. Seetõttu töötleb ettevõte kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute, soodustatud isikute, kannatanute, kahjude eest vastutavate isikute ja muude juhtumiga seotud isikute isikuandmeid, et uurida juhtumit, selgitada välja kindlustusjuhtumi toimumise asjaolud, määrata kindlaks kahjud, maksta välja kahjunõue või tagada kindlustuslepingu järgsed teenused.

  Töödeldavate isikuandmete liigid on järgmised: üldised isikuga seotud ja tuvastamist võimaldavad andmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress), finantsandmed (nt pangakonto, makseandmed), kindlustusobjekti, kindlustatud tegevuse ja kindlustusriski andmed, samuti kahjuandmed ja juhtumi asjaolude andmed (andmed sõltuvad kindlustusliigist) ning kindlustusjuhtumi toimumise asjaolude väljaselgitamiseks, kahjude ja kahjunõude kindlaksmääramiseks või kindlustuslepingu järgsete teenuste tagamiseks vajalik muu teave. Kui kahjukäsitlus on seotud füüsilise isiku elu ja tervisega, töötleb ettevõte kindlustatud isiku või kahjukannataja tervisega seotud isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik kindlustusjuhtumi uurimiseks, selle kindlustusjuhtumiks tunnistamiseks ja kahjude kindlaksmääramiseks.

  Ettevõttel on õigustatud huvi tagada, et kindlustushüvitis arvutatakse õiglaselt ja võrdselt. Mõnel juhul võib ettevõtte pettuse kahtluse korral täiendavaid uurimistoiminguid läbi viia.

  Kahjukäsitluse eesmärgil töötleb ettevõte isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • isikuandmeid on vaja töödelda andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks; • isikuandmeid on vaja töödelda ettevõtte juriidilise kohustuse täitmiseks; • isikuandmeid on vaja töödelda ettevõtte õigustatud huvides, et tagada kahjunõude õiglane käsitlemine ja vältida pettusi; • isikuandmete eriliike (terviseandmeid) töödeldakse, kui töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel kohalduva õiguse alusel või töötlemine on vajalik andmesubjekti või muude isikute eluliste huvide (elu või tervise) kaitsmiseks, kui andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma.

  Kahjukäsitlus on vajalik sõlmitud kindlustuslepingute täitmiseks. Lisaks peab ettevõte töötlema juhtumiga seotud andmeid (sh isikuandmeid) oma juriidilise kohustuse (Eesti

  Vabariigi võlaõigusseadus § 422, § 489 lg 1, kindlustustegevuse seaduse § 218) täitmiseks, et uurida asjaolusid, mis on vajalikud kindlustusjuhtumi toimumise ja tagajärgede ning kahjunõude suuruse kindlaksmääramiseks, seetõttu võib ettevõtte töödeldavate isikuandmete ulatus sõltuvalt juhtumi laadist erineda. Teatud juhtudel võime me vahetada teiste kindlustusseltsidega isikuandmeid ulatuses, millises see on vajalik kahjukäsitluseks või pettuste ennetamiseks.

  NB! Ettevõte järgib kahjukäsitluses üldpõhimõtet töödelda üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud kahju korrektseks kindlaksmääramiseks ja kahjunõude maksmiseks. Kui te keeldute isikuandmeid esitamast või ei esita meile täielikke ja õigeid isikuandmeid, ei saa me kahju korrektselt kindlaks määrata ega kahjunõuet välja maksta.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Ettevõte saab isikuandmeid:

  • • otse andmesubjektilt, kui ta pöördub ettevõtte poole, registreerib kindlustusjuhtumi ja esitab kahju suuruse kindlaksmääramiseks vajalikud andmed;
  • • teistelt juhtumiga seotud isikutelt (kahjukannatajad, tunnistajad, kahjude eest vastutavad isikud jne);
  • • ettevõtte kahjukäsitluspartneritelt, näiteks kui autoremondiettevõte kontrollib kahjustatud sõidukit või kui reisiabi ettevõte abistab isikut, kes kandis kahju reisi ajal;
  • • tervishoiuasutustelt, kes annavad vajalikku teavet isikule osutatud ravi või teiste tervishoiuteenuste, nende ulatuse, maksumuse ja muude andmete kohta, mis on vajalikud juhtumi uurimiseks ning ravikulude kinnitamiseks ja hüvitamiseks;
  • • ametiasutustelt ja välistelt registritelt. Sõltuvalt kindlustusjuhtumist ja selle asjaoludest saab ettevõte andmeid Eesti Liikluskindlustuse Fondilt, riiklikust liiklusregistrist või muudest registritest;
  • • õiguskaitseorganitelt, muudelt pädevatelt asutustelt (nt päästeteenistuselt);
  • • muudest seaduslikest allikatest sõltuvalt uuritavast juhtumist ja ulatuses, mis on vajalik kahjukäsitluseks ja kahjunõude korrektseks arvutamiseks.

  Isikuandmeid võidakse edastada:

  • • Eesti Liikluskindlustuse Fondile. Ettevõte edastab andmeid kohalduvas õiguses nõutavas ulatuses;
  • • ettevõtte kahjukäsitluse protsessis osalevatele partneritele. Andmeid edastatakse ulatuses, mis on vajalik kindlustusjuhtumi käsitlemiseks, abi osutamiseks, kahju hindamiseks;
  • • ametiasutustele ja õiguskaitseorganitele, kui ettevõte on selleks seaduse järgi kohustatud;
  • • advokaatidele, kohtueelse uurimise asutustele, kohtutele ja kohtutäituritele, kes täidavad kohtu täitedokumente;
  • • teistele kindlustusseltsidele, kui see on vajalik kahjukäsitluseks või pettuste ennetamiseks;
  • • muudele andmesaajatele, kui ettevõttel on selleks juriidiline kohustus või kui see on vajalik kindlustuslepingu täitmiseks.

  Kui kindlustusjuhtum toimus väljaspool ELi/EMPd, võidakse isikuandmeid edastada väljaspoole ELi/EMPd. Seda tehakse juhtudel, kui edastamine on vajalik kindlustuslepingu täitmiseks, õigusnõude tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, andmesubjekti või muude isikute eluliste huvide (elu või tervise) kaitsmiseks, kui andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma.

  Juhul kui käesolevas peatükis osutatud isikuandmeid saadakse või edastatakse digikeskkonnas lepingu kehtivuse ajal, näiteks e-kirja teel, võib ettevõte salvestada teavet e-kirjade vaatamise kohta, kasutades näiteks nn jälgimispikslit.

  Profileerimine ja automaatsed otsused

  Kui kindlustusjuhtum registreeritakse veebis või ettevõtte tervisekindlustuspartnerite juures, võidakse kiire klienditeeninduse tagamiseks pärast kliendi esitatud andmete hindamist teha kahjunõude automaatne hindamine ja väljamakse otsus. See tähendab, et kahjunõuet hinnatakse ja see määratakse kindlaks registreeritud andmete põhjal automaatselt.

  Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldakse ülaltoodud viisil, võite meiega ühendust võtta telefonil (+372) 611 6112 või e-posti teel aadressil [email protected] või ükskõik millises ettevõtte teenindusbüroos ja paluda automaatse otsuse ülevaatamist.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Ettevõte hoiab kahjukäsitluse jaoks kogutud isikuandmeid senikaua, kuni juhtumi kohta võidakse esitada põhjendatud õigusnõudeid. Sõltuvalt kindlustuslepingu liigist võidakse kahjukäsitluse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada 10–30 aastat pärast kahjujuhtumi lõpetamist.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõte töötleb kindlustusmakse tasumisega hilinenud klientide ja kahjude eest vastutavate isikute isikuandmeid tähtajaks tasumata kindlustusmaksete ja muude võlgade haldamise ja sissenõudmise eesmärgil.

  Maksete sissenõudmine (regress, tagasinõuded)

  Töödeldavate isikuandmete liigid on järgmised: üldised isikuga seotud ja tuvastamist võimaldavad andmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress), finantsandmed (nt pangakonto, makseandmed, võlad), kindlustusobjekti, -tegevuse ja -riski andmed, samuti kahjuandmed ja juhtumi asjaolude andmed (andmed sõltuvad kindlustusliigist), ning kindlustusjuhtumi toimumise asjaolude väljaselgitamiseks, kahjude ja kahjunõude kindlaksmääramiseks vajalik muu teave.

  Muude võlgade sissenõudmine

  Töödeldavate isikuandmete liigid on järgmised: üldised isikuga seotud ja tuvastamist võimaldavad andmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress), finantsandmed (nt makseandmed, võlad).

  Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on ettevõtte õigustatud huvi nõuda sisse makstud ja tähtajaks tasumata summad ettevõtte osutatud teenuste eest. Kui isik ei täida oma kohustusi, võib ettevõte kasutada ettevõtte nimel võlgnike isikuandmete töötlemiseks kolmandaid isikuid, sh inkassoettevõtteid. Juhul kui võla sissenõudmine edastatakse inkassoettevõttele, teavitatakse isikut sellest eelnevalt.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Ettevõte saab isikuandmeid:

  • • otse andmesubjektilt kindlustuslepingu sõlmimise ajal;
  • • ametiasutustelt ja välistelt registritelt. Sõltuvalt asjaoludest saab ettevõte andmeid riiklikust registrist (aadressiandmed aadressiregistrist, kinnisvara, aadressi, omandiõiguse andmed);
  • • kindlustusjuhtumiga seotud isikutelt ja/või kolmandatelt isikutelt eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses. Isikuandmeid võidakse edastada:
  • • pankadele, liisinguettevõtetele, krediidiühistutele või muudele finantsasutustele, kui neil on õigus saada teavet konkreetse olukorra kohta;
  • • inkassoteenuseid osutavatele ettevõtetele. Isikuandmeid edastatakse üksnes ulatuses, mis on kohalduvate õigusnõuete kohaselt vajalik võlgade sissenõudmiseks;
  • • järelevalve- ja ametiasutustele, kui ettevõte on selleks seaduse järgi kohustatud;
  • • krediidiinfoasutusele vastavalt kohalduvatele õigusnõuetele;
  • • kohtutele, kohtueelse uurimise asutustele, advokaatidele, kohtutäituritele;
  • • muudele andmesaajatele, kui ettevõttel on selleks seadusjärgne kohustus.

  Makstud summade sissenõudmise ja võlahalduse eesmärgil töödeldud andmeid ei edastata väljaspoole ELi või EMPd.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Isikuandmeid säilitatakse senikaua, kuni võidakse esitada põhjendatud õigusnõuded – 10 aastat kohustuse täitmisest või kohtumenetluse lõppemisest. 

  ----

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõtte töötajate telefoninumbritele sissetulevad ja neilt väljaminevad kõned salvestatakse. Telefonivestluse salvestamise korral kuulete alati automaatteadet või ettevõte teavitab Teid sellest vestluse algul. 

  Ettevõte töötleb kõne kuupäeva, kellaaega ja kestust, kliendi telefoninumbrit ja vestluse ajal ettevõtte töötajale edastatud teavet.

  Telefonikõned salvestatakse ettevõtte õigustatud huvides eesmärgiga tagada osutatud teenuste kvaliteet, tõendada telefoni teel registreeritud kindlustuslepingute sõlmimist ja täitmist ning kahjunõudeid.

  Kui te keeldute teiega peetava vestluse salvestamisest, võite ettevõttega ühendust võtta e-kirja teel aadressil [email protected], külastada ükskõik millist ettevõtte teenindusbürood või täita taotlusvorm ettevõtte veebisaidil siin.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Ettevõte saab isikuandmeid otse andmesubjektilt, kui need esitatakse telefonikõne ajal.

  Telefonikõne üksikasju (kuupäev, kellaaeg, kestus, telefoninumber, vestluse sisu) võidakse edastada ettevõtte nimel tegutsevatele volitatud töötlejatele, kes võtavad kõnesid vastu nädalavahetustel ja/või pärast tööpäeva lõppu. Isikuandmeid võidakse edastada ka õiguskaitseorganitele, kohtutele või muudele asutustele, kelle nõudmisel on ettevõte kohustatud andmeid edastama.

  Telefonikõnede salvestuste kaudu kogutud isikuandmeid ei edastata väljaspoole ELi/EMPd.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Telefonikõnede salvestusi ja kõne ajal saadud isikuandmeid säilitatakse 10 aastat telefonikõne salvestamise päevast.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Kooskõlas kohalduvate õigusnõuetega töötleb ettevõte klientide ja partnerite, nende esindajate, juhtide, omandistruktuuri kuuluvate isikute (huvitatud isikute), kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute ja soodustatud isikute isikuandmeid, kui teeb kindlaks, kas isik on kantud sanktsiooni subjekti nimekirja.

  Sellel eesmärgil töödeldavad isikuandmete liigid hõlmavad ees- ja perekonnanime ning rahvusvaheliste sanktsioonide ametlikesse nimekirjadesse kuulumise teavet.

  Töötlemine on vajalik ettevõttele kehtivate juriidiliste kohustuste täitmiseks.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Isikuandmed saadakse andmesubjektidelt endilt ja avalikest registritest isikute kohta, kelle suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone.

  Isikuandmeid võidakse edastada ametiasutustele (nt Maksu- ja Tolliametile, finantskuritegude uurimise asutusele jne), kui ettevõte on selleks seaduse järgi kohustatud.

  Rahvusvaheliste sanktsioonide kohaldamise eesmärgil kogutud isikuandmeid ei edastata väljaspoole ELi/EMPd.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Isikuandmeid töödeldakse senikaua, kuni isiku suhtes kohaldatakse rahvusvahelist sanktsiooni.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõtte veebisaidil www.gjensidige.ee kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebisaidi külastaja seadme veebilehitsejasse (nt arvutisse, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse) veebilehe külastamise ajal. Küpsiste abil kogutud teave aitab ettevõttel tagada külastajate veebisaidi sirvimise kvaliteeti, saada andmeid veebisaidi külastajate käitumise kohta, analüüsida suundumusi, pakkuda atraktiivseid personaalseid pakkumisi ja täiustada veebisaidi külastajate teenust.

  Ettevõtte veebisaidil kasutatakse nii ettevõtte kui ka kolmandate isikute küpsiseid. Veebisaidi külastaja saab lubada kõigi või osade küpsiste kasutamise. Lisateave andmete kohta, mida ettevõte küpsiste abil töötleb, asub siin.

 • Kliendid saavad ettevõttega suhelda järgmistel viisidel:

  • • saates e-kirja aadressile [email protected];
  • • helistades numbril (+372) 611 6112;
  • • täites kontaktivormi; 
  • • saates taotluse veebilehe www.gjensidige.ee vestlusakna kaudu; 
  • • kirjutades sõnumi sotsiaalvõrgustiku kaudu (Facebook, LinkedIn, Instagram).

  Teie päringule korrektselt vastamiseks ja suhtluse tõendamiseks töötleb ettevõte päringu esitanud inimese kontaktandmeid (näiteks e-posti aadress, telefoninumber), ees- ja perekonnanime ning muud päringus esitatud teavet. Kui koos päringuga saadetakse lisadokumente, tutvub ettevõte nende dokumentidega, et vastata päringus esitatud küsimustele. Pange tähele, et me ei soovita teil esitada andmeid, mis ei ole päringu töötlemiseks vajalikud. Kui vastamiseks on vaja täiendavaid andmeid, võtab ettevõtte töötaja teiega ühendust ja täpsustab vajalikku teavet.

  Kui te suhtlete ettevõtte töötajaga telefoni teel, vestlus salvestatakse. Telefonikõnede salvestamist on täpsemalt kirjeldatud punktis „TELEFONIKÕNEDE SALVESTAMINE“.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Kui te suhtlete ettevõttega sotsiaalvõrgustike Facebook, LinkedIn või Instagram konto kaudu, võidakse teie esitatud isikuandmeid avaldada sotsiaalvõrgustiku haldajale ja/või muudele isikutele, kellele sotsiaalvõrgustiku haldaja isikuandmeid edastab, seetõttu soovitame lugeda Facebooki, Messengeri, Instagrami (Meta) ja LinkedIni privaatsuspoliitikat.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Isikuandmeid säilitatakse ulatuses, mis on vajalik teie päringule vastamiseks ja/või konkreetse ülesande täitmiseks. Kui taotlus on seotud konkreetse kindlustuslepingu täitmisega, säilitatakse neid koos kindlustuslepinguga. Sõltuvalt kindlustuslepingu liigist võib see olla 10–30 aastat.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõtte veebisaidil www.gjensidige.ee on link iseteenindusportaali, kus saate teavet oma kehtivate ja lõppenud kindlustuslepingute, kahjukäsitluse ja teile esitatud kindlustuspakkumuste kohta ning Teie tehtud maksete kohta. Iseteenindusportaalis pääsete juurde ka:

  • • pääseda juurde ka oma isikuandmetele, st muuta oma kontaktandmeid (e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress), salvestada oma pangakonto numbri;
  • • anda või tagasi võtta nõusolekuid otseturunduseks;
  • • taotleda ettevõttelt oma õiguste kasutamist;
  • • saata ettevõttele muid päringuid.

  Iga kord, kui sisenete iseteenindusportaali, tuvastatakse teid internetipanga, Mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID kaudu. Iseteenindusportaali haldamise eesmärgil töötleb ettevõte kliendi ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja telefoninumbrit, IP-aadressi ning andmeid, millal ja kust klient ettevõtte iseteenindusportaali sisenes.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Isikuandmed saadakse andmesubjektilt iseteenindusportaali kasutamise ajal. Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ega väljaspoole ELi/EMPd.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõte saadab teenuste ja pakkumiste teavet isikutele, kes on andnud nõusoleku ettevõttelt otseturunduse sõnumite saamiseks.

  Otseturunduse eesmärgil töötleb ettevõte üksnes nende isikute isikuandmeid, kes on andnud ettevõttele nõusoleku endaga ühenduse võtmiseks. Sõltuvalt eelistatud suhtluskanalist töötleb ettevõte järgmisi andmeid:

  • • kui nõusolek on antud otseturunduseks e-posti teel, töötleb ettevõte nõusoleku andnud isiku ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi; Ettevõte võib salvestada isiklikest seadmetest saadetud päringuid, mis aktiveeritakse e-kirjade avamisega, et saada teavet kontaktide kohta, kes saadetud sõnumi vastu huvi tundsid;
  • • kui nõusolek on antud otseturunduseks telefoni ja/või SMS-sõnumi teel, töötleb ettevõte nõusoleku andnud isiku ees- ja perekonnanime ning telefoninumbrit;
  • • kui nõusolek on antud otseturunduseks sotsiaalmeedia (nt Facebook, LinkedIn, Instagram) ja muude kanalite kaudu, töötleb ettevõte isiku ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ning võib kasutada neid andmeid teie tuvastamiseks sotsiaalmeediakanalis.

  Otseturunduseks antud nõusolekut saab igal ajal tagasi võtta, kui logite sisse iseteenindusportaali, vajutate saadud uudiskirjas olevale lingile, teavitate sellest meid e-posti teel aadressil [email protected], helistate telefonil (+372) 611 6112 või külastades ettevõtte klienditeenindust.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Ettevõte saab isikuandmed otse andmesubjektilt, kes annab nõusoleku otseturunduseks, ja ettevõtte partneritelt, kes koguvad ettevõtte nimel otseturunduseks nõusolekuid.

  Isikuandmeid ei edastata otseturunduse eesmärgil kolmandatele isikutele ega väljaspoole ELI või EMPd.

  Profileerimine ja automaatsed otsused

  Otseturunduse eesmärgil kasutab ettevõte profileerimist üksnes konkreetse isikuga seotud teabe saamiseks, nt selleks, et valida saajaid elukoha või kindlustustoote järgi.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Otseturunduse eesmärgil töödeldakse isikuandmeid kaks aasta pärast otseturunduseks nõusoleku andmist või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Kui olete andnud otseturunduseks mitu nõusolekut, arvestatakse aega viimase nõusoleku andmise päevast.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõtte veebisaidil www.gjensidige.ee on võimalus saada kindlustuspakkumusi ja sõlmida kindlustuslepinguid. Kui kliendil jääb ostu sooritamise protsess veebisaidil pooleli, võib ettevõte kliendiga ühendust võtta järgmiste meetodite ja protseduuride teel:

  Olles ostu sooritamise protsessi alguses kliendilt nõusoleku saanud:

  • • ettevõte küsib kliendilt veebiostu protsessi alguses nõusolekut kliendiga ühenduse võtmiseks, kui klient alustab veebiostu sooritamise protsessi, ent jätab selle ostuprotsessi mis tahes etapis pooleli (vt „Annan teile nõusoleku minuga käesoleva lepingu sõlmimisega seoses ühenduse võtmiseks“);
  • • küsime Teie nõusolekut, et saaksime Teid kindlustuslepingu sõlmimisel abistada või selgitada välja põhjused, miks ostu sooritamise pooleli jätsite (võib-olla oli ebaselge, mis andmeid sisestada, ebaselged variandid vms), ning meie ettevõtte teenuseid paremaks muuta;
  • • ettevõte töötleb kliendiga seoses veebiostudega ühenduse võtmisega tema ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muid nõusoleku andnud isiku poolt ostu sooritamise protsessi käigus esitatud andmeid. Ettevõtte töötaja helistab kliendi esitatud telefoninumbril ainult seoses selle kindlustustootega, mille ostmisel nõusolek anti. Ettevõte kasutab telefoninumbrit ainult kliendiga seoses selle konkreetse ostuga ühenduse võtmiseks;
  • • isikuandmete töötlemise õiguslik alus on ostuprotsessi alguses antud nõusolek;
  • • võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja aadressile [email protected], helistades telefonil (+372) 611 6112 või külastades ettevõtte klienditeenindust;

  Kliendi ja ettevõtte vahelises lepingueelses õigussuhtes kindlustuslepingu sõlmimiseks:

  •  • kui klient esitab ostu sooritamise käigus andmed kindlustusobjekti, kindlustussvõtja ja kindlustatu kohta ja/või kindlustatu isikuandmed, mis on vajalikud kindlustusmakse ja sobiva kindlustusvariandi valimiseks, teabe kindlustusmaksete jaotuse kohta ja muu kindlustuslepingu sõlmimiseks vajaliku teabe, käsitletakse seda poolte vahelise lepingueelse õigussuhte loomisena;
  • • ettevõte võib kliendiga lepingueelse õigussuhte täitmisel telefoni teel ühendust võtta ja/või saata talle tekstisõnumi (SMS) ja/või e-kirja interaktiivse lingiga, koostatud ning kliendi jaoks salvestatud kindlustuspakkumisele, mis hõlmab protsessi katkestamise etapis välja arvutatud kindlustusmakseid;
  • • ettevõte töötleb kliendiga pooleli jäänud veebiostu asjus ühenduse võtmisel kindlustusvõtja ja/või kindlustatu isikuandmeid, näiteks tema ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, kindlustusobjekti andmeid ja muid kindlustusmakse arvutamiseks ja/või kindlustuslepingu sõlmimiseks esitatud isikuandmeid. Ettevõtte töötaja kasutab kliendi esitatud kontaktandmeid ainult seoses selle kindlustustootega, mille ostuprotsessi klient pooleli jättis. Ettevõte ei paku kliendile teisi ettevõtte pakutavaid tooteid ega teenuseid;
  • • isikuandmete töötlemise õiguslik alus on poolte vaheline lepingueelne õigussuhe kindlustuslepingu sõlmimiseks.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Saame isikuandmed otse andmesubjektilt, kui ta annab nõusoleku, et ettevõtte töötaja võib temaga poolelijäänud ostuprotsessi asjus ühendust võtta või avaldab soovi kindlustuslepingu sõlmimiseks, st esitab kogu kindlustuslepingu sõlmimiseks vajalikud teabe ja isikuandmed.

  Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ega väljaspoole ELi või EMPd.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Sellel eesmärgil töödeldud andmeid säilitatakse seitse päeva alates nõusoleku andmisest või lepingueelse õigussuhte lõpuni.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Ettevõte töötleb isikuandmeid, et küsida teilt kliendirahulolu uuringute kaudu toodete ja teenuste kvaliteedi kohta. Kliendirahulolu uuringuid võidakse saata kliendile pärast kindlustuslepingu sõlmimist või kahjukäsitlusprotsessi lõppu.

  Kliendirahulolu uuringu eesmärgil töötleb ettevõte järgmisi isikuandmeid: isiku identiteediga otseselt seotud isikuandmed (nt ees- ja perekonnanimi, poliisi või kahjujuhtumi number), kontaktandmed (nt e-posti aadress), kliendi antud hinnang.

  Isikuandmeid töödeldakse ettevõtte õigustatud huvides eesmärgiga hinnata ja parandada kliendile pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti.

  Kui te ei soovi hinnangut anda või olete sellele vastu, ei pea te hinnangut andma.

  Isikuandmete saamine ja esitamine

  Saame isikuandmeid otse andmesubjektilt, kui ta omandab ettevõtte toote või saab teenust.

  Sellel eesmärgil töödeldud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ega väljaspoole ELi või EMPd.

  Isikuandmete säilitustähtajad

  Kliendirahulolu eesmärgil töödeldakse isikuandmeid 30 päeva pärast hinnangu esitamist.

  ---

  Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigused on toodud punktis „TEIE ÕIGUSED JA ÕIGUSTE KASUTAMINE“.

 • Andmesubjekti õigused

  Andmesubjektina on teil õigus küsida ettevõttelt oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, mis tähendab, et teil on järgmised õigused:

  • 1. õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
  • 2. õigus oma isikuandmetele juurde pääseda;
  • 3. õigus nõuda oma isikuandmete parandamist;
  • 4. õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist („õigus olla unustatud“);
  • 5. õigus piirata oma isikuandmete töötlemist;
  • 6. õigus andmete ülekandmisele;
  • 7. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes (õigust saab kasutada, kui ettevõte töötleb teie isikuandmeid õigustatud huvi või teie nõusoleku alusel);
  • 8. õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (koduleht www.aki.ee).

  Õiguste kasutamine

  Saate vaadata oma isikuandmeid, mida ettevõte töötleb, kui logite sisse iseteenindusportaali (https://iseteenindus.gjensidige.ee), kus saate taotleda ka andmete ülekandmist või andmete kustutamist, anda või võtta tagasi nõusolekut otseturunduseks või parandada oma ebatäpseid isikuandmeid. 

  Täpsema teabe saamiseks või oma muude õiguste kasutamiseks andmesubjektina võite ettevõttega ühendust võtta järgmistel viisidel:

  • • esitage taotlus iseteenindusportaalis;
  • • esitage taotlus ettevõtte Eesti filiaali kontoris aadressil Sõpruse pst 145, C-korpus 4. korrus, 13417 Tallinn, Eesti. Kui esitate taotluse klienditeenindusosakonnas, võtke kaasa isikut tõendav dokument (ja volikiri, kui tegutsete esindajana);
  • • saatke taotlus postiga ettevõtte Eesti filiaali kontorisse aadressil Sõpruse pst 145, C-korpus 4. korrus, 13417 Tallinn, Eesti; Taotlus täidetakse pärast seda, kui ettevõte on andmesubjekti korrektselt identifitseerinud. See on vajalik andmete turvalisuse tagamiseks.
  • • saatke taotlus e-postiga aadressil [email protected]. Sel viisil esitatud taotlused tuleb allkirjastada digiallkirjaga. Taotluse allkirjastamine digiallkirjaga võimaldab ettevõttel Teid nõuetekohaselt tuvastada ja tagada, et Teie taotletavaid andmeid edastatakse üksnes isikule, kellele need on määratud, st Teile. Ettevõte ei aktsepteeri taotluste skaneeritud koopiaid, mis ei ole allkirjastatud digiallkirjaga, nii et kui Teil ei ole kvalifitseeritud digiallkirja andmise võimalust, saate esitada taotluse selles punktis kirjeldatud muudel viisidel. 

  Pärast teie taotluse kättesaamist hindab ettevõte selle sisu ja oma võimalust teid tuvastada. Andmete turvalisuse tagamiseks võime paluda teil end tuvastada mõnel muul viisil. Teie taotlust töödeldakse ühe kuu jooksul. Sõltuvalt saadud taotluste keerukusest ja hulgast võidakse seda aega pikendada veel kahe kuu võrra.

  Ettevõtte otseturunduseks antud nõusoleku tagasivõtmiseks me ülaltoodud tuvastamisviise ei kasuta – piisab, kui muudate oma antud nõusolekuid iseteenindusportaali sisse logides või avaldate soovi helistades meile telefonil (+372) 611 6112, saates e-kirja aadressil [email protected] või külastades ettevõtte ükskõik millist klienditeenindusosakonda. Teie taotlust töödeldakse kohe.