Sponsorlus

Gjensidige seisab turvalisema ja õnnelikuma Eesti eest. Panustame nii oma teadmiste kui rahaliste vahenditega turvalisema, tervema ja aktiivsema kogukonna projektidesse. Meie eesmärgiks on, et Eesti ühiskond oleks turvalisem ning üha rohkem inimesi võtaks omaks tervisliku ja aktiivse elustiili.

Gjensidige sponsorlusprojektide ulatus on seinast seina. Toetame nii mitmeaastaseid üleriigilisi projekte kui piirkondlike tublide vabatahtlike algatusi, mis meie toetuspõhimõtetega ühtivad.

Sponsorluse prioriteedid

Meie sponsorluse prioriteetideks on turvalisus, koostöö ja õppimine, sotsiaalne mitmekesisus ja võrdõiguslikkus, füüsiline aktiivsus ja tervislik toitumine.

Turvalisus

Me toetame projekte, mis panustavad turvalisema keskkonna loomisesse ja surmaga lõppevate õnnetusjuhtumite vähendamisesse. Nii noortele suunatud ennetustegevused liiklusturvalisuse alal või inimeste esmaabioskuste parandamine on valdkonnad, millest hoolime.

Siia alla kuuluvad ka liiklus- ja veeohutus, inimestele vajalike ohutus-teadmiste õpetamine, tulekahjuennetus ning ennetavad tegevused turvalisemate vabaajaveetmisvõimaluste loomine.

Koostöövõrgustikud ja õppevõimalused

Soovime aidata teoks saada ka projektidel, mis soodustavad koostööd, kohtumisi ja eluoskuste õpetamist noortele ning ka vabatahtlikku tööd, elukestvat õpet ning asjalikke vabaajaveetmisvõimalusi.

Kaasatus ja mitmekesisus

Panustame projektidesse, mis aitavad kaasata ühiskonnagruppe, kes tihtipeale ei saa osaleda elus teistega võrdsetel alustel. Nendeks on näiteks põlvkondadeülesed projektid, mis soodustavad eri põlvkondade vahelist suhtlust, noorteprojketid, mis õpetavad rahumeelselt konfliktolukordade lahendamist või algatused, mis aitavad vähendada erinevaid vägivalla vorme.

Füüsiline aktiivsus

Usume, et füüsiliselt aktiivne inimene on tervem ja õnnelikum. Seepärast toetame projekti, mis võimaldavad inimestel veeta aktiivselt ja väärtuslikult oma vaba aega. Selliste projektide puhul eelistame algatusi, mis kaasavad võimalikult suurt rahvahulka ja eriti neid, kel sellised vabaajaveetmise võimalused muidu puuduvad. Eelistame ka algatusi, mille puhul sünnib püsiv väärtus, mida saavad kasutada paljud.

Tervislik toitumine

Toetame algatusi, mis võimaldavad erivajadustega noortel jõuda tervisliku toitumise ja tervemate eluviiisideni. Need on projektid, mis panustavad tervislike eluviiside propageerimisse kas läbi teavituse või tervisliku vabaajaveetmise võimaluste loomise.

Kes saavad küsida sponsorlust?

Sponsoreerime

  • Mittetulundusühinguid ja seltse
  • Vabatahtlikke
  • Avalike ürituste korraldajaid
  • Ettevõtteid, kes teevad koostööd kolmanda sektori organisatsioonidega.

Me ei sponsoreeri

  • Välismaised projekte
  • Juba toimunud projekte
  • Tööjõukulusid
  • Religioosseid või poliitilisi tegevusi
  • Uuringute läbiviimist
  • Teavitusmaterjalide tootmist, kui need ei ole osa üleriigilise tähtsusega projektist.

Kui oled huvitatud meiega sponsorluse teemadel suhtlemisest, saada meile sponsorluse taotlus.