Reisikindlustus

Reisi­kindlustusega hüvitame sinu ootamatud välja­minekud, mis on seotud reisimisega.

Miks valida meie reisikindlustus?

 • Reisiabi24 aitab sind telefoni teel ööpäevaringselt
 • Korduvreisikindlustuse võimalus
 • Tasuta aktiivse puhkuse kaitse
 • Katame õnnetuse korral lähedase kohalesõidu ja majutuskulu
 • Laiaulatuslik terrorismi lisakaitse
 • Pakume rendisõiduki omavastutuskindlustust
 • Võimalus kindlustada ürituse ärajäämise vastu
 • Spordivarustuse kindlustamise võimalus
 • Suurim pagasi hilinemise hüvitis turul
 • Eraisiku vastutuskindlustus

Reisikindlustuse kindlustuskaitsed

Pakume kõige laiema kindlustuskaitsega reisikindlustust turul. Kindlustust sõlmides vali kaitsed sõltuvalt oma reisi eesmärkidest ning mis sind hätta sattudes ka reaalselt aitavad.

Meditsiiniabi kindlustus

Hüvitame ootamatu haigestumise vői őnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud. Hüvitis katab:

 • ravikulud
 • ravimite ja meditsiiniliste abivahendite rent või remont
 • hambaravi esmaabi
 • transport raviasutusse või elukohariiki
 • pereliikme või saatja transport ja majutus

Meditsiiniabi kindlustusele saad juurde valida ka terrorismi lisakaitse.

COVID-19 meditsiiniabi kindlustus

Alates 27.07.2021 sõlmitud reisikindlustuse poliiside alusel hüvitame reisil olles ka COVID-19 haigusest tingitud kulutused vastavalt Reisikindlustuse tingimuste RK101-2019 punktile 2.1. Hüvitamine toimub eeldusel, et kindlustatul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine.

Reisikindlustuse tingimused jäävad samaks, info COVID-19 meditsiiniabi kindlustuskaitse kohta lisatakse eraldi poliisile järgmise klausliga:

Kindlustustingimuste laiendus

Vastavalt sõlmitud reisikindlustuse kindlustuslepingule loetakse Meditsiiniabikindlustuse kindlustusjuhtumiks haigestumist koroonaviirusesse COVID-19 (edaspidi COVID-19). Nimetatud haigestumise korral rakenduvad Reisikindlustuse tingimustes RK101-2019 (edaspidi Reisikindlustuse tingimused) p.2.1. loetletud sätted. Sõltumata Reisikindlustuse tingimustes sätestatust, ei hüvitata Meditsiiniabikindlustuse alusel negatiivse tulemusega COVID-19 testi teostamisega ega karantiiniga seotud kulusid ja kahjusid. Käesolevates eritingimustes on kindlustusvõtja ja kindlustusandja eraldi kokku leppinud ning Reisikindlustuse tingimuste ja/või Gjensidige kindlustuse üldtingimuste ja eritingimuste vastuolu korral kohaldatakse lepingule käesoleva kokkuleppe osaks olevaid eritingimusi.

Märkused:

• Karantiini välistuse all peame silmas igasugust karantiini, mis ei ole tingitud reisil COVID-19 haigestumisest (näiteks juhtumid, kus klient on olnud kontaktis isikuga, kellel on COVID-19 ja peab jääma karantiini, sihtriigis või transiitriigis on kehtestatud karantiiniperiood jne).

• Kõik muud juhtumid, mis on põhjustatud või mõjutatud COVID-19 viirusest, ei ole kaetud. Ehk reisitõrke-, pagasi-, vastutus-, õnnetusjuhtumi-, spordivarustuse-, ja rendiauto O/V kindlustusele - neile liikidele rakendub endiselt üldtingimuste p.11.12 välistus COVID-19 suhtes. 

Uuri lähemalt 611 6112 või info@gjensidige.ee
Reisikindlustuse tingimused leiad SIIT

Terrorismi lisakaitse

Hüvitame meditsiinikindlustuskaitse kulud terrorismiakti korral.

Reisitõrke kindlustus

Hüvitame reisi ärajäämise, hilinemise ja katkemisega seotud kulud järgmistel juhtudel:

 • reisi hilinemine ilmastiku, liiklusõnnetuse või muu transpordiprobleemi tõttu
 • sinu, sinu pereliikme või ainsa reisikaaslase terviseprobleem
 • lähisugulase eluohtlik seisund või surm
 • tulekahju, toruleke või muu reisi takistav varakahju
 • kuriteoohvriks sattumine

Reisitõrke lisakaitse

Reisitõrke lisakaitsega hüvitame kulu, mis on seotud eelnevalt tasutud reisi ärajäämise, katkemise või hilinemisega, kui selle põhjuseks on looduskatastroof, regulaarliini lennuki kindlustatust sõltumatu hilinemine v.a terrorismi, töökatkestuse, streigi või maksejõuetuse tõttu; lennuki kohtade ülebroneerimine. Samuti hüvitame reisi põhieesmärgiks olnud ürituse ärajätmise kulud ning haiguse tõttu reisil saamata jäänud ekskursioonide osalustasu.

Terrorismi, streigi ja pankroti lisakaitse

Hüvitame kulu, mis on seotud eelnevalt tasutud reisi ärajäämise või hilinemisega, kui selle põhjuseks on terrorism või transpordi- ja majutusettevõtte streik või maksevõimetus (sh pankrot).

Pagasikindlustus

Hüvitame pagasi hilinemise, kahjustumise, kaotsimineku, hävimise ja/vői röövimisega seotud kulud.

Reisikindlustuse tingimused

Kehtivad tingimused leiad siit.