Privaatsuspoliitika

Kuidas me isikuandmeid käsitleme?

Isikuandmed on sinu isikuga seotud teave, näiteks isikukood, aadress, telefoninumber ja muu taoline info. Selleks, et Gjensidige saaks sinu kui kliendi ees oma kohustusi täita, peame isikuandmeid töötlema. Gjensidige kogub ja töötleb isikuandmeid ainult siis ja sellisel määral, mis on vajalik konkreetse selgelt määratletud ja õiguspärase eesmärgi täitmiseks.

Eelkõige töötleme oma klientide isikuandmeid kindlustusteenuste pakkumise ja nendega seotud tegevuste eesmärgil. Muud andmete töötlemise põhjused võivad olla nt järgnevad:

  • otseturundus ja turu-uuringud,
  • ettevõtte ja kliendi varade turvalisuse tagamine,
  • klienditeenuse kvaliteedi hindamine.

Õiguslik alus

Tavaliselt on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks leping Gjensidigega (või lepingu sõlmimise taotlus). Isikuandmeid võib töödelda ka nõusoleku alusel (näiteks otseturunduse eesmärgil). Nõusoleku andmine on vabatahtlik, selgelt väljendatud ja peab olema teada andmete kasutamise eesmärk.

Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks on tarvis eraldi nõusolekut. See kehtib näiteks tervislikku seisundit puudutavate isikuandmete kohta. Tervislikku seisundit puudutavate delikaatsete isikuandmete töötlemiseks vajame nõusolekut, et sõlmida teatud kindlustuslepinguid ja neid täita, tegeleda kahjunõuetega, küsida teavet ja esitada päringuid meditsiiniasutustele või muudele kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kogumine 

Gjensidige kogub isikuandmeid tavaliselt otse klientidelt. Mõnikord kogume andmeid ka teistest allikatest, näiteks avalikelt või eraasutustelt ja registritest. Delikaatsete isikuandmete juurdepääsule ja nende töötlemisele kehtivad eriti ranged nõuded.

Klientidega suhtlemisel kasutame võimalusel e-posti. Kui saadame delikaatseid isikuandmeid e-kirjaga, krüpteerime teabe, et vältida andmetele lubamatut juurdepääsu.

Isikuandmete avaldamine

Gjensidigel on kohustus hoida klientide andmed konfidentsiaalsed. Isikuandmeid võib avaldada teistele pooltele ainult siis, kui see on vajalik kliendiga lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks, klient on andnud selleks nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus (näiteks tulenevalt seadusest). Sinu palvel või seoses sinu lepinguliste kohustustega võib teavet avaldada ka muudele pooltele, näiteks pankadele või teistele finantsasutustele.

Kolmandaid isikuid, kes Gjensidige nimel isikuandmeid töötlevad, nimetatakse andmetöötlejateks. Need isikud võivad saada isikuandmeid, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik. Andmete saajate kategooriad:

  • kindlustusvahendajad (maaklerid ja agendid) – kliendiga lepingu sõlmimiseks,
  • kahjunõudeid käsitlevad partnerid – nõude registreerimiseks, kahjude hindamiseks, eksperthinnangu koostamiseks,
  • IT-teenust pakkuvad ettevõtted – andmete säilimise tagamiseks, infosüsteemide hoolduseks,
  • edasikindlustajad – kindlustusriskide edasikindlustamiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kogutud isikuandmeid säilitame paberkandjal ja infosüsteemis. Säilitame isikuandmeid seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida. Isikuandmed, mida ei ole enam töötlemise eesmärgi täitmiseks vaja, kustutatakse.

Säilitame isikuandmeid ka selleks, et vajadusel sulle infot edastada, sinuga häid kliendisuhteid hoida ja vastata sinu lepingutega seotud küsimustele.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus küsida infot meie töödeldavate andmete kohta, kust info pärit on ning kuidas ja millistel alustel andmeid töötleme.

Meievaheliste kohustuste täitmiseks on väga oluline, et andmed, mis sa oled meile esitanud, on korrektsed. Sul on õigus oma isikuandmeid parandada, nõuda nende töötlemise peatamist ja isikuandmete hävitamist, kui isikuandmed on valed, puudulikud ja ebatäpsed või andmed ei ole enam nende kogumise eesmärkideks vajalikud. Selleks esitage avaldus ning kontrollime sinu andmeid ja rakendame vajalikke meetmeid.

Sul on õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Oluline on meeles pidada, et nõusoleku tagasivõtmine tähendab, et meil ei ole enam võimalik täita eesmärki, milleks oma andmete töötlemise nõusoleku andsid. Teatud juhtudel ei ole meil võimalik jätkata kindlustusteenuste pakkumist ja nõuete käsitlemist.

Võite igal ajal tagasi võtta ka oma nõusoleku otseturunduseks (meililistist eemaldamine).