Seoses Covid-19 viiruse levikuga on Gjensidige kontori külastus piiratud. Loe lähemalt SIIT.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

ADB Gjensidige isikuandmete töötlemise põhimõtted

Me hindame teie usaldust ja seda, et olete valinud meie kindlustusteenused. Et saaksime teile kui kliendile oma kindlustusteenuseid pakkuda, on meil vaja mõningaid teie isikuandmeid. Töötleme teie isikuandmeid, et saaksime teid võimalikult hästi nõustada ja pakkuda parimaid kindlustuslahendusi, sõlmida kindlustuslepinguid ning täita seaduse nõudeid.

Teie isikuandmete kaitse on üks meie peamisi prioriteete. Gjensidige tagab klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse kooskõlas seadusega ja rakendab klientide isikuandmete töötlemisel kõik vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed.

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad seda, kuidas Gjensidiges hoolitsetakse teie ja teiste klientide isikuandmete eest: milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme, millistel eesmärkidel me neid kasutame, kuidas me tagame nende turvalisuse ja teie õiguse privaatsusele.

Lisateabe klientide isikuandmete töötlemise kohta leiate meie teenuselepingutest ning muudest teenusega seotud dokumentidest, samuti veebilehelt www.gjensidige.ee.

Peamised mõisted


1. Vastutav andmetöötleja – ADB “Gjensidige”, äriühing, mille peakontor asub Leedus ning filiaalid Lätis ja Eestis (edaspidi “Gjensidige”); registrikood: 110057869;
2. Klient – füüsiline isik, kes on sõlminud Gjensidigega kindlustuslepingu ja kes kasutab teenuseid, on neid varem kasutanud või kavatseb neid tulevikus kasutada, samuti soodustatud isik, kolmandast isikust kannatanu või muu isik, kellel on mingi muu seos Gjensidige poolt osutatavate teenustega.
3. Isikuandmed – mis tahes teave, mis on otseselt või kaudselt seotud tuvastatava kliendiga.
4. Isikuandmete töötlemine – mis tahes tegevused, mida isikuandmetega teostatakse (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu lubamine, päringute esitamine, edastamine jne).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja isikuandmete kategooriad


5. Me töötleme isikuandmeid ainult eelnevalt kindlaksmääratud eesmärkidel, et sõlmida ja täita kindlustuslepinguid ning osutada teenuseid ja teostada tegevusi, mis seonduvad sõlmitud kindlustuslepingutega: teie isiku tuvastamine, kindlustatud eseme kohta teabe hankimine, kindlustusriski hindamine ja juhtimine, kindlustuspakkumuse tegemine ja kindlustuslepingu ettevalmistamine, kindlustusjuhtumist tulenevate kahjude hindamine ja kahjukäsitlus, kindlustusmaksete ja seonduvate toimingute haldamine (sealhulgas arvete saatmine ja võlgade sissenõudmine), teiega kontakteerumine seoses lepingu täitmisega ning teile kindlustuslepingu lõppemise kohta meeldetuletuse saatmine.
6. Võime vajada isikuandmeid ka muudeks eesmärkideks, näiteks:
6.1. otseturunduse eesmärgil – et anda teile teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta ning muud turundusteavet. Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse jaoks ainult juhul, kui te olete selleks oma nõusoleku andnud või kui Gjensidigel on selleks õgustatud huvi;
6.2. telefonivestluste salvestamine, et tagada tõendid kindlustuslepingute sõlmimise ja täitmise kohta, tegeleda kahjukäsitlusega ning hinnata teenusekvaliteeti. Teid teavitatakse telefonvestluse alguses ja kui te ei ole vestluse salvestamisega nõus, siis palun valige Gjensidigega kontakteerumiseks mingi muu viis (veeblehe kaudu, e-postiga või meie kontoris).

7. Teie isikuandmed, mida Gjensidige töötleb, saadakse alljärgnevatel viisidel:
7.1. teie esitate need (täites ja saates ära veebilehel toodud taotlusvormi, helistades meie telefoninumbril, külastades kontorit, ostes Gjensidige kindlustusagentide või ostes kindlustust muude partnerite kaudu);
7.2. need saadakse kolmandatelt isikutelt ja/või avalikest andmebaasidest või muudest allikatest ulatuses, milles seadus lubab Gjensidigel esitada päringuid riiklikele andmebaasidele, asutustele, muudele juriidilistele isikutele ning saada neilt isikuandmeid ja teavet, mis on vajalik kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
7.3. Kui klient on andnud nõusoleku terviseandmete töötlemiseks, siis võib Gjensidige teha päringuid ja saada isikuandmeid ning muud teavet (nt: teavet meditsiinilise seisundi, raviajaloo, ravisoovituste, diagnooside, ravikäigu, haigestumiste või haiguste, osutatud teenuste ja müüdud toodete kohta) tervishoiuasutustest, apteekidest, tervishoiuteenuseid osutavatest ettevõtetest, silmaarstidelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt, eesmärgiga sõlmida ja täita kindlustuslepingut ning käsitleda sündmusi, mida võib lugeda kindlustusjuhtumiks.
7.4. Teatud juhtudel võib Gjensidige saada teie andmeid, kui teid on kindlustanud teine isik (näiteks üks klient kindlustab enda ja teised reisijad reisikindlustusega). Gjensidige eeldab sellistel juhtudel, et klient, kes teised isikud kindlustab, teeb seda viimaste teadmisel ja nõusolekul või õigustatud huvi alusel.

8. Sõltuvalt kindlustusteenusest, mille olete ostnud või mille kohta küsite, kogume ja töötleme erinevaid isikuandmeid. Gjensidige töödeldavate isikuandmete peamised kategooriad on muuhulgas:
8.1. isiku identiteediga vahetult seotud isikuandmed nagu täisnimi, isikukood, sünnikuupäev;
8.2. kontaktandmed nagu aadress, e-posti aadress, telefoninumber;
8.3. finantsandmed nagu pangakonto number, makseandmed, võlad;
8.4. andmed kindlustuslepingu teiste osapoolte kohta: soodustatud isikud, kindlustatud isikud, kolmandatest isikutest kannatanud;
8.5. andmed kindlustatud eseme kohta (sõltuvalt kindlustuse liigist);
8.6. kindlustuskaitse üksikasjad;
8.7. teave kindlustusjuhtumi ja kahjude kohta;
8.8. andmed kliendi elukutse ja huvide kohta;
8.9. andmed teenuste osutamise kohta, nagu andmed lepingute täitmise ja mittetäitmise, kehtivate ja lõppenud kindlustuslepingute, esitatud taotluste ja kaebuste kohta;
8.10. eriliigilised isikuandmed – terviseandmed.

9. Meie võime anda teile parimat nõu ja kindlustuslahendusi ning teavet meie osutatavate teenuste kohta, kuid see sõltub suurel määral sellest, kui hästi me teid tunneme ja kuidas me teie täpseid ja õigeid isikuandeid töötleme. Seepärast on tähtis, et andmed, mida meile esitate, oleksid täpsed ja õiged ning et te annaksite meile teada ka kõigist muutustest neis andmetes.
10. Kui soovite sõlmida meiega kindlustuslepingu või saada kindlustushüvitist, siis peate esitama meile oma isikuandmed, et saaksime sõlmida ja täita konkreetse kindlustuslepingu või tegeleda teie kahjujuhtumi käsitlusega. Kui te ei esita meile isikuandmeid, mis on vajalikud konkreetse kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või teie juhtumi käsitlemiseks, siis ei saa me teile teenuseid osutada.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused


11. Isikuandmete töötlemisel lähtub Gjensidige isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ning muudest kohalduvatest EL-i või kohalikest õigusaktidest.
12. Gjensidige kogub ja töötleb teie isikuandmeid ainult järgmistel õiguslikel alustel:
12.1. töötlemine on vajalik lepingute sõlmimiseks ja/või täitmiseks;
12.2. te olete andnud oma nõusoleku ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil töötlemiseks;
12.3. isikuandmete töötlemisel on Gjensidige seotud asjaomaste seadustega;
12.4. kui töötlemine on vajalik Gjensidige või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul, kui teie huvid või põhiõigused ja -vajadused on neist huvidest kõrgemad. Meie õiguspärasteks huvideks on näiteks pettuse ennetamine, meie huvide kaitsmine kohtus või kliendile kindlustuskaitse lõppemise meeldetuletamine.

Profileerimine ja automaatsed otsused


13. Profileerimine ja automaatsete otsuste tegemine selleks, et sõlmida kindlustusleping, on vajalik teatud kindlustusteenuste ostmisel veebilehel www.gjensidige.ee, nt kohustuslik liikluskindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus või reisikindlustus. Sellisel juhul esitatakse teile automaatselt kindlustuspakkumus, kui on toimunud teie esitatud andmete ja kindlustatava eseme andmete hindamine, ning vastavalt määratakse kindlustatud isikule ja/või esemele ka konkreetne riskikategooria. Automaatne otsustamine aitab tagada seda, et meie pakkumised tehakse kiiresti ning et need on mõistlikud, tõhusad ja meie parimate teadmiste kohaselt ausad. Teil on alati võimalik taotleda kindlustuspakkumist muude kanalite kaudu – telefonitsi numbril (+372) 611 6112 või külastades Gjensidige kontorit.
14. Kliendi poolt kindlustusjuhtumi Internetis registreerimisel esitatud tõendite alusel võidakse teha kindlustushüvitise kohta automaatne otsus, et osutada kiiret klienditeenindust. Kui sellisel juhul ei ole vajadust täiendavate küsimuste järele, siis hinnatakse kliendi esitatud andmeid automaatselt kui piisavat alust kindlustushüvitise väljamaksele. Kliendil on alati võimalus registreerida kindlustusjuhtum telefonitsi numbril (+372) 611 6112 või külastades Gjensidige kontorit.
15. Muuhulgas võidakse kasutada profileerimist, et pakkuda teile konkreetseid teenuseid ja tooteid, mis kõige paremini vastavad teie vajadustele, et seada teenustele hinnad, mis vastavad Gjensidige õigustatud huvidele ja on lepingu täitmiseks vajalikud.
16. Kui olete andnud oma nõusoleku otseturunduseks, siis võime kasutada profileerimist, et teha teile meie teenuste kohta üldiseid ja personaalseid pakkumisi. Gjensidige võimaldab oma klientidel valida, kas nad tahavad saada Gjensidigelt otseturunduse teavet ja milliste otseturunduse kanalite kaudu nad teavet saada soovivad.

Isikuandmete saajad ja vastutavad töötlejad (kolmandad isikud)


17. Gjensidige järgib isikuandmete töötlemisel alati konfidentsiaalsuse nõudeid. Teie isikuandmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, asjaomaste õigusaktide järgimiseks või muudel õiguspärastel põhjustel. Samuti võidakse teie taotlusel või teie lepinguliste kohustustega kooskõlas esitada andmeid teistele isikutele, näiteks liisinguettevõtetele, pankadele või muudele finantsasutustele.
18. Anname kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele nagu:
18.1. õigusaktidega nõutavatel juhtudel riigiasutustele ja isikutele, sh Eesti Liikluskindlustuse Fondile, kohtueelset uurimist teostatavatele asutustele, maksuhaldurile, isikuandmete töötlemise üle järelevalve teostajale, finantsturu üle järelevalve teostajale ning muudele asutustele kooskõlas kohalduvate õigusaktidega;
18.2. kui te ei täida oma kohustusi ettevõtte Gjensidige ees, siis võime teavitada teist võlgnike registritele, kuhu õigusaktidega kooskõlas kogutakse andmeid makseviivituste ja/või maksejõuetuse kohta.

19. Me võime edastada teie andmeid Gjensidige vastutavatele andmetöötlejatele, kes meile teenust osutavad (töid teostavad) ja teie andmeid meie nimel töötlevad. Andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult Gjensidige ja andmetöötleja vahelise kirjaliku lepingu alusel, vastavalt meie juhistele ning ainult lepingus sätestatud kohustuste korrektse täitmise jaoks vajalikus ulatuses. Me rakendame kõik vajalikud sammud tagamaks, et meie andmetöötlejatel on paika pandud sobivad organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed ning et nad hoiavad isikuandmed konfidentsiaalsetena. Alljärgnevas loetleme andmetöötlejate kategooriad (see loetelu pole lõplik):
19.1. kindlustusteenuste turustajad – isikud, kes töötlevad andmeid, et klientidega lepinguid sõlmida ja neid lepinguid hallata;
19.2. kahjukäsitlejad – isikud, kes töötlevad andmeid, et registreerida ja hinnata kahjunõudeid, abistada teid õnnetuste korral ja koostada eksperthinnanguid;
19.3. infotehnoloogia ettevõtted – ettevõtted, kes töötlevad andmeid, mis on vajalikud, et tagada infosüsteemide arendamine, parendamine ja haldus;
19.4. kõnekeskuse teenusepakkujad – ettevõtted, kes töötlevad andmeid, mis on vajalikud katkematu klienditeeninduse tagamiseks;
19.5. edasikindlustusandjad – kes töötlevad isikuandmeid, et kindlustatud riske edasi kindlustada;
19.6. juriidilised- ja finantsnõustajad - kes töötlevad andmeid, et osutada meile juriidilisi ja finantsteenuseid;
19.7. arhiveerijad ja postiteenuse pakkujad – ettevõtted, kes töötlevad andmeid, mis on vajalikud andmete säilitamiseks;
19.8. tervishoiuasutused – asutused, kes töötlevad andmeid, mis on vajalikud, et tagada tervishoiuteenuste eest arveldamine;
19.9. teenusekvaliteedi uuringute teostajad – ettevõtted, kes töötlevad andmeid, mis on vajalikud meie nimel teenusekvaliteedi uuringute teostamiseks;
19.10. inkassoettevõtted – kes tagavad meie nimel võlahalduse;
19.11. kinnisvarahindamisega tegelevad ettevõtted – kes töötlevad andmeid selleks et hinnata korrektselt kahjukäsitluse käigus vara väärtust.

Isikuandmete edastamine väljapoole EL-i/EMÜ-d


20. Gjensidige ei edasta teie isikuandmeid väljapoole EL-i/EMÜ-d, välja arvatud juhul, kui te olete seotud väljaspool EL-i/EMÜ-d toimunud sündmusega, mida võidakse lugeda kindlustusjuhtumiks, ja andmete edastamine on vajalik, et hõlbustada ja hallata kahjukäsitlust.

Andmete säilitamine


21. Klientide isikuandmeid säilitatakse trükitud dokumentidena ja/või meie infosüsteemides.
22. Me ei säilita teie isikuandmeid kauem kui on andmete töötlemiseks vaja või õigusaktidega nõutud. Isikuandmete hoidmise periood sõltub kliendiga sõlmitud lepingutest, õigusaktide nõuetest või Gjensidige õigustatud huvidest. Säilitame isikuandmeid seni, kuni lepingulistest suhetest tulenevalt võib esitada nõudeid. Isikuandmed, mis ei ole enam vajalikud, hävitatakse või anünümiseeritakse nii, et andmesubjekti ei ole võimalik tuvastada.
23. Isegi kui soovite lepingu lõpetada ja meie teenustest keelduda, peame jätkama teie isikuandmete säilitamist võimalike tulevaste nõuete jaoks, kuni andmete säilitamise tähtaja lõpuni. Samuti säilitame andmeid selleks, et oleks võimalik teile anda vajadusel teavet, et säilitada korrektne ajalugu kliendi ja Gjensidige vahelisest suhtest, ja vastata kõigile küsimustele, mis on seotud sinu ja meie koostööga.
24. Teie antud nõusolek otseturunduseks (kui olete oma nõusoleku andud) kehtib 24 kuud nõusoleku andmise kuupäevast või niikaua, kui on kehtiv vähemalt üks kindlustusleping, mille osapooleks te olete, ja 24 kuud pärast selle lõppu (olenevalt sellest, milline saabub hiljem) või kuni teie nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui nõusolek otseturundusega antakse mitmel korral, siis kehtib kõige viimane antud nõusolek. Saate oma otseturunduse nõusolekut igal ajal üle vaadata, muuta või tagasi võtta, helistades numbrile (+372) 611 6112, külastades kindlustusandja veebilehte www.gjensidige.ee või saates e-kirja aadressile info@gjensidige.ee.
25. Gjensidige järgib isikuandmete töötlemisel andmete minimaalsuse põhimõtet, mis tähendab, et andmeid töödeldakse ainult vajalikus ulatuses ja kestusega. Me püüame mitte säilitada aegunud või ebavajalikke andmeid ning püüame tagada, et isikuandmed ja muu kliendiga seonduv teave hoitakse ajakohase ning täpsena.

Kliendi õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega


26. Andmesubjektina on teil järgmised õigused:
26.1. saada teavet, kas Gjensidige töötleb teie isikuandmeid, ja kui jah, siis saada juurdepääs oma isikuandmetele, mida Gjensidige töötleb (kus neid kogutakse, mille jaoks neid töödeldakse, kui kaua me teie isikuandmeid hoiame, kellele me teie isikuandmeid edastame jne). Teie õigus saada andmetele juurdepääs võib sõltuda seadustega sätestatud piirangutest, teiste isikute isikuandmete kaitsest ning meie äritegevusest ja praktikast tulenevatest põhjustest. Juurdepääsuõigus ei kehti meie konfidentsiaalse teabe, ärisaladuste, muuhulgas sisehinnangute ja materjalide kohta;
26.2. nõuda isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged, ebatäielikud või ebatäpsed;
26.3. nõuda, et Gjensidige kustutaks teiega seotud andmed (teie õigus olla unustatud), kui Gjensidigel ei ole enam õiguslikku alust nende töötlemiseks;
26.4. võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel;
26.5. teatud asjaoludel keelata või piirata teie isikuandmete töötlemine;
26.6. keelduda teie suhtes täisautomaatse otsustamise rakendamisest, sealhulgas profileerimisest, kui sellise lahenduse kasutamisel on õiguslik mõju või muu sarnane oluline mõju. See õigus ei kehti, kui niisugune otsustamine on kliendiga lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalik, kohalduvate õigusaktidega lubatud või kui klient on selleks oma selgesõnalise nõusoleku andnud;
26.7. nõuda isikuandmete kustutamist, kui neid töödeldakse ainult nõusoleku alusel ja kui te võtate selle nõusoleku tagasi. See õigus ei kehti, kui isikuandmeid, mille kustutamist nõutakse, töödeldakse ka muudel õiguslikel alustel, nagu andmetöötlus, mis on vajalik lepingu täitmiseks, õigusnõude esitamiseks või selle eest kaitsmiseks või kui vastavad kohustused tulenevad kohalduvatest õigusaktidest;
26.8. piirata teie isikuandmete töötlemist vastavalt seadusele, näiteks ajaks kui andmesubjekt vaidlustab andmete täpsuse, ning mille jooksul vastutav andmetöötleja isikuandmete täpsust kontrollib;
26.9. saada struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul enda kätte teie isikuandmed, mida te Gjensidige olete esitanud, ning võimalusel esitada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus). Andmete ülekantavuse õigus kehtib, kui andmeid töödeldakse sõlmitud lepingu või antud nõusoleku alusel ja andmetöötlus on automaatne;
26.10. samuti on teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärkidel, kaasa arvatud sellel eesmärgil profileerimine;
26.11. kui usute, et teie isikuandmeid töödeldakse õigusaktide nõudeid rikkudes, siis võite esitada kaebuse teie elukoha järgsele vastavale EL-i asutusele. Selliste asutuste kohta saate lähemat teavet veebilehelt http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Küpsised


27. Kasutame oma veebilehel küpsiseid – väikesi faile, mis edastatakse teie nõusolekul veebibrauseri kaudu teie arvutisse või muusse seadmesse. Need võimaldavad veebilehe või teenusepakkuja süsteemil teie brauseri ära tunda ning teatud andmeid tuvastada ja meeles pidada.
28. Meie kasutame küpsiseid selleks, et:
28.1. pidada meeles ja töödelda teie ostukorvi pandud kaupu;
28.2. saada aru kasutaja eelistustest ja salvestada need hilisemateks külastusteks;
28.3. koguda reklaamiandmeid; koguda jagatud andmeid veebisaidi liikluse ja interaktsiooni kohta, et saaksime oma veebisaiti teha tulevikus paremaks ja pakkuda kasulikke vahendeid.

29. Te võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, avades oma veebibrauseri seadistused ja lülitades välja kõik küpsised või ainult mõned neist. Samas palume silmas pidada, et mõningatel juhtudel võib see teha veebikasutuse aeglasemaks, piirata teatud veebilehtede funktsioone või takistada veebilehtedele juurdepääsu. Kasutage oma veebibrauseri abiteavet, et saada teada, kuidas küpsiste seadistusi optimaalselt/ enda soovi kohaselt seadistada. Selle kohta vaadake lähemalt meie brauserite abiteabe lehti: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari.

Kontaktandmed ja selgitused, kuidas kaebusi esitada


30. Teil on õigus esitada Gjensidigele päringuid seoses teie andmete töötlemisega, võtta tagasi oma nõusolekuid andmete töötlemiseks, esitada taotlusi enda kui andmesubjekti õiguste teostamiseks ning esitada kaebusi. Nendel eesmärkidel saate kontakteeruda Gjensidigega mis tahes alltoodud viisil:
30.1. Leedus – Žalgirio str. 90, LT-09303 Vilnius, Leedu Vabariik; Tel. 1626, kõned välisriikidest: +370 5 2721626; e-post: info@gjensidige.lt;
30.2. Lätis - Gustava Zemgala gatve 74A, Riia, Läti, LV-1039, tel.: (+371) 6711 2222; e mail: info@gjensidige.lv;
30.3. Eestis – Sõpruse pst 145, Tallinn, Eesti, 13417; Tel. (+372) 611 6112; e-post: info@gjensidige.ee.

31. Gjensidige määratud andmekaitsespetsialisti kontaktaadress: dpo@gjensidige.lt.
32. Samuti on teil õigus esitada kaebusi järelvalveasutustele, kes vastutavad isikuandmete kaitse alaste õigusaktide järgimise ja kontrolli eest:
32.1. Leedus – Riiklik Andmekaitse Inspektsioon (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, e-post: ada@ada.lt, tel.: (+370 5) 271 2804);
32.2. Lätis – Riiklik Andmeinspektsioon (Blaumaņa str. 11/13-15, Riia, Läti, LV-1011, e mail: info@dvi.gov.lv, tel.: (+371) 67223131, veebileht: http://www.dvi.gov.lv);
32.3. Eestis – Eesti Andmekaitse Inspektsioon; Väike-Ameerika tn 19, 10129 Tallinn; tel: +372) 627 4135; info@aki.ee.


33. Käesoleva dokumendi kehtivus ja muudatused Kliendid saavad käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvuda Internetis aadressil www.gjensidige.ee ning Gjensidige kontoris.
34. Gjensidigel on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades muutustest kliente postitades vastava teabe veebisaidile www.gjensidige.ee.