Rikkumiste kohta teabe esitamine ADB Gjensidigele

ADB Gjensidiges vastutab rikkumiste kohta teadete esitamise eest vastavalt rikkumisest teatajate kaitse seadusele (edaspidi – Seadus) Balti riikide Ennetusosakonna juht.
Kui teil on teavet ADB Gjensidiges kavandatavate, toimepandavate või toime pandud rikkumiste kohta, palume sellest teatada, täites rikkumisest teatamise vormi või kirjutades vabas vormis e-kirja e-posti aadressil [email protected]
Isikutele, kes kavatsevad esitada teavet või kes on juba teatanud rikkumisest, pakutakse konfidentsiaalset konsultatsiooni e-posti aadressil [email protected].


Nimetatud viisil saate teateid esitada alljärgnevates küsimustes:


oht üldsuse turvalisusele või rahvatervisele, isiku elule või tervisele;
inimõiguste rikkumine;
oht keskkonnale;
õiguskaitseasutuste poolt teostatavate uurimiste või kohtute õigusemõistmise takistamine või ebaseaduslik mõjutamine;
ebaseadusliku tegevuse rahastamine;
avalike rahaliste vahendite või vara ebaseaduslik või läbipaistmatu kasutamine;
vara omandamine ebaseaduslikul viisil;
toime pandud rikkumise varjamine, tagajärgede ulatuse kindlaks tegemise takistamine;
rikkumised, mis on loetletud riiklikult kinnitatud nimekirjades, mis on koostatud vastavalt direktiivis (EL) 2019/1937 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktide reguleerimisalale;
Euroopa Liidu finantshuvide kahjustamine, millele on viidatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi – ELTL) artiklis 325 ja mida on täpsemalt kirjeldatud vastavates Euroopa Liidu allikates;
rikkumised, mis on seotud siseturuga, nagu seda on kirjeldatud ELTL-i artikkel 26 lõikes 2, sealhulgas Euroopa Liidu konkurentsi- ja riigiabieeskirjade rikkumised, samuti siseturuga seotud rikkumised seoses tegudega, mis rikuvad ettevõtete tulumaksuga seotud eeskirju, või kokkulepped, mille eesmärk on saavutada maksueelis, mis kahjustab kohaldatava tulumaksuseaduse objekti või eesmärki;
rikkumised finantsteenuste, -toodete ja -turgude valdkonnas, samuti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel;
tooteohutuse ja nõuetele vastavuse rikkumised;
teised rikkumised.

Rikkumisest teatamise päevast alates on rikkumise kohta teavet esitanud isiku, samuti tema pereliikmete, sugulaste, kolleegide, kes töötavad ettevõttes ADB Gjensidige, suhtes keelatud võtta tarvitusele, ähvardada, et võetakse tarvitusele või püüda võtta tarvitusele negatiivseid mõjumeetmeid seoses teate esitamisega : 

kõrvaldada ajutiselt ametist;
vallandada;
peatada üleviimine kõrgemale ametikohale, viia üle madalamale ametikohale või teisele tööle;
mitte muuta tähtajaline tööleping tähtajatuks, kui töötajal on õigustatud ootus, et talle pakutakse alalist tööd;
mitte uuendada tähtajalist töölepingut või lõpetada tähtajaline tööleping ennetähtaegselt;
hirmutada;
võtta tarvitusele vägivalda;   
ahistada, piirata võimalust osaleda tavapärases formaalses või mitteformaalsed tegevuses või eemaldada sellest;
diskrimineerida; 
ähvardada; 
piirata karjäärivõimalusi; 
peatada koolitusel osalemine;
vähendada töötasu;
muuta põhjendamatult tööaega või põhjendamatult anda lisaülesandeid või anda need täitmiseks teistele isikutele;  
kahelda kompetentsis; 
negatiivselt hinnata tulemuslikkust või anda negatiivset tagasisidet töötaja kohta;
edastada kolmandatele isikutele tema kohta negatiivset teavet, mis võib takistada tal tulevikus selles sektoris või tööstusharus tööd leida;
määrata või kohaldada distsiplinaar- või muid karistusi (sh rahalisi karistusi);
tekitada kahju (sh kahjustada isiku mainet, eriti sotsiaalvõrgustikes);
tekitada rahalist kahju (sh äritegevuse ja tulude osas);
lõpetada kauba tarnimise või teenuste osutamise leping ennetähtaegselt; 
saata psühhiaatrite või teiste arstide juurde;
rakendada muid negatiivseid mõjumeetmeid. 

Rikkumise kohta teavet esitanud isiku õiguskaitsevahendid, mille abil kaitstakse teda negatiivsete mõjumeetmete eest

Kui isikut, kes on esitanud teavet rikkumise kohta ettevõtte rikkumisest teavitamise sise kanali kaudu, mõjutatakse negatiivselt, on tal õigus esitada teade riigiasutuse või ELi asutuse, millel on pädevus rikkumise teavituse vastuvõtmiseks ning teatatud rikkumise menetlemiseks (edaspidi – Pädev asutus), kes otsustab isiku teatajaks tunnistamise küsimuse vastavalt kehtestatud õigusaktidele.

Rikkumise kohta teate esitanud isik, teataja nimetatud isikud võivad negatiivsete mõjumeetmetega tekitatud tagajärgede korral pöörduda kohtusse vastavalt kehtestatud õigusaktidele.  

Rikkumise kohta teabe esitanud isiku õigused ja garantiid ning teabe avaldamise suhtes vastutuse mittekohaldamine

Kui rikkumise kohta teavet esitav isik esitab Seadusega sätestatud korras teavet, mis on seotud äri(tööstus)saladuse, ametisaladuse, pangasaladuse, ettevõtte konfidentsiaalse teabe või isiku eraeluga, ei peeta seda äri(tööstus)saladuse, pangasaladuse, konfidentsiaalse teabe või isiku eraelu puudutava teabe avaldamiseks, välja arvatud seaduse sätestatud erand (kui teave avaldatakse avalikult), samuti juhtumid, kui ametialast teavet sisaldava teabe esitamine Pädevale asutusele oleks vastuolus ametialast tegevust sätestavate seaduste ja Euroopa Liidu õigusega.


Aktuaalne statistiline teave


2021. a. aasta jooksul: Sise kanali kaudu esitatud teateid rikkumiste kohta – 0
Teavet on menetletud – 0
Edastatud menetlemiseks Pädevale asutusele – 0
Sise kanali pidevaks toetamiseks suunatud ressursid – on määratud pädev isik, kes jälgib teavituste kanalit 

Kohaldatavad õigusaktid
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/1937

Rikkumise teate vormi leiad SIIT.