Ehitustööde kindlustus

Ehitustööde koguriskikindlustus

Ehitustööde koguriskikindlustusega on võimalik maandada nii vara varguse, kahjustumise või hävimisega seotud riske, kui ka ehitustööde tellija või teostaja vastutusega seotud riske. Ehitustööde koguriskikindlustus jagunebki vara- ja vastutuskindlustuse osaks, pakkudes ettevõtjale terviklahendust ehitusplatsil aset leida võivate kahjude hüvitamiseks.

Nii vara, kui vastutuse kindlustuskaitset on võimalik saada ka peale ehitustööde lõppu, siis kui objekt on valmis ja viiakse läbi hooldus- või parandustöid. Hooldusperioodi kestuseks on tavaliselt 2 aastat.

Ehitustööde koguriskikindlustuse lepingut saab sõlmida nii objektipõhiselt, kui ehitustööde aastamahu kindlustamiseks.

Varakindlustus

Varakindlustusega saab kindlustada:

  • ehitatavat ehitist
  • ehitustöid
  • ehitusplatsil olemasolevat ehitist
  • ehitustöödel kasutatavaid vallasasju (masinad, tööriistad, ajutised ehitised).

Kindlustatakse näiteks tulekahju, varguse, vandalismi, ootamatu üleujutuse, tugeva tormi, torustiku purunemise, ehitusmasina otsasõidu või töölise ehitusvea tõttu kindlustatud varale tekkinud kahju.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustusega kindlustatakse kindlustatu vastutust kolmanda isiku varale, elule või tervisele ehitustööde käigus ootamatult ja ettenägematult põhjustatud kahju eest. Näiteks:

  • kaevamistööde käigus saavad kahjustada maa-alused kommunikatsioonid või olemasoleva ehitise fassaad
  • ehitise renoveerimisel saavad kahjustada seinas olevad kaablid või ehitises asuv kolmandate isikute vara
  • ehitustöödega kaasneva vibratsiooni tagajärjel saab kahjustusi kõrvalseisev hoone
  • tõstukijuht ei märka objekti külastama tulnud kinnisvaramaaklerit ja sõidab talle otsa, põhjustades sellega tervisekahju.

Alltöövõtjad, kellega kindlustatul on sõlmitud kirjalik teenuste osutamise leping, loetakse samuti kindlustatud isikuteks, st kindlustuskaitse laieneb ka vastutusele nende poolt põhjustatud kahju eest.

Ehitustööde vastutuskindlustus

Kui ettevõtte soovib kindlustada ainult vastutust, mis võib tekkida seoses teostatavate ehitustöödega, siis saab kindlustuskaitse liigiks valida ehitustööde vastutuskindlustuse.

Sel juhul laieneb kindlustuskaitse ettevõtte ja selle alltöövõtjate vastutusele kahju eest, mis on tekitatud kolmandale isikule ehitustööde tegemise käigus. Seejuures ei pea igat üksikut ehitusobjekti kindlustusandjale deklareerima, kindlustuskaitse kehtib kõigi ettevõtte poolt kindlustusperioodi jooksul teostatavate ehitustööde suhtes.